800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


VOL Zaměstnání

VOL Zaměstnání

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010320

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 1. 2. 2019 byl zahájen projekt "VOL Zaměstnanost".

VOLONTÉ Czech o.p.s. (dále i Žadatel, Volonté) reaguje na potřeby cílové skupiny (CS) v Integrovaném plánu rozvoje území Mladá Boleslav v oblasti zaměstnanosti a ve spolupráci s partnery – agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW) a South East Asia – liaison, z.s. (SEA-l, dříve Klub Hanoi) připravil program pro nízkokvalifikovanou neaktivní CS (především propuštěné vracející se vězně) a imigranty/cizince, kteří přicházejí do regionu na základě pracovních povolení vyřízených zaměstnavateli.

Projekt reaguje jednak na problémy, které jsou spojené se zaměstnáváním osob s nízkou úrovní kvalifikace, a navíc s některými osobami po výkonu trestu, které jsou až v 90% předlužené. Problém jsme identifikovali při realizaci našich pilotních projektů, kdy se prokázalo, že hlavním problémem propuštěných osob není hrozba nezaměstnanosti (každá osoba dostala 2 nabídky zaměstnání ve spolupráci s agenturou práce DP WORK s.r.o.), ale jejich neřešené exekuce průměrně v počtu 7,5 na 1 osobu, které je demotivují a oni odcházejí po 2 - 3 měsících zaměstnaneckého poměru do tzv. šedé či černé ekonomiky, a tím se přibližují statutu sociálně vyloučených osob. Přechod mimo oficiální pracovní poměry pro stát představuje ztrátu na povinných odvodech a daních a také s sebou nese výdaje sociálního systému, neboť se takováto osoba oficiálně ocitá bez prostředků. Černá ekonomika je také velmi často spjata s pokračováním v jejich kriminální činnosti. Proto v projektu řešíme program obsahující jak rekvalifikace, dluhové poradenství, tak i podporu při řešení zaměstnání. Projekt rovněž reaguje i na nově identifikovaný zájem cizinců z regionu IPRÚ legálně pracovat
v průmyslu, proto řešíme jejich znalost českého jazyka, zvýšení kvalifikace a resocializační program, který se zaměřuje nejen na legální práci na pozici zaměstnance, ale věnuje se i podnikání dle předpisů ČR.

V neposlední řadě projekt reaguje i na situaci, kdy na základě nemožnosti obsadit volná pracovní místa v regionu (k 31. 7. 2018 evidováno na ÚP 6970) řeší někteří zaměstnavatelé tuto situaci postupem pro vydání zaměstnaneckých karet pro cizince, které je opravňují k výkonu práce pro konkrétního zaměstnavatele. Na tuto skutečnost chceme reagovat ve spolupráci s partnerem SEA-l (dříve Klub Hanoi) výukou češtiny pro cizince se zaměřením na odbornou terminologii, zvyšováním kvalifikace a resocializačním programem.

Příčin problému nezařazení do společnosti a na trh práce nízkokvalifikovaných osob (v našem případě většinou osob propuštěných z výkonu trestu), je mnoho. Z našich zkušeností vybíráme ty momenty, které jsme identifikovali a na které budeme předkládaným projektem reagovat:

  1. V případě, že osoba nemá sociální zázemí, není vždy nasměrována na subjekty, které jsou schopny pomoci se začleněním zpět do společnosti;
  2. Malý objem finančních prostředků při propuštění – pouze na cestu do trvalého bydliště (pokud ve věznici nepracoval). Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory bývají vyřízeny v dlouhých časových horizontech (cca 1,5 měsíce);
  3. Základní příčina problému legálního zaměstnání nízkokvalifikovaných osob je však především v neznalosti, jak nakládat se svými financemi, chybí důsledná prevence, nemají vysokou právní a IT gramotnost, chybí jim sebevědomí, neumí komunikovat. Souhrn všech těchto aspektů jen umocňuje problematiku CS v jejím možném trvalém zařazení na legální trh práce.


Region IRPÚ MB je ekonomicky zcela pod vlivem ŠKODA AUTO a.s., která je dominantním ekonomickým subjektem v celém regionu. V důsledku dominantního zaměstnavatele dojíždí značná část obyvatelstva celého regionu za prací do Mladé Boleslavi. S ohledem na nedostačující nabídku pracovních sil v regionu se stále zvyšuje počet osob v MB z jiných částí republiky i ze zahraničí. V důsledku toho je na Mladoboleslavsku, a především v samotné Mladé Boleslavi násobně větší podíl cizinců na celkové populaci, než činí průměrné zastoupení cizinců v ČR i ve Středočeském kraji (údaje ČSÚ). Obecně lze konstatovat, že přítomnost prosperujících podniků v automotive zajišťující slušné výdělky, přitahuje mnoho zájemců do regionu, a to i z řad osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením (osoby po výkonu trestu, osoby předlužené, imigranti, osoby bez sociálního zázemí aj.).

Cílem projektu je aktivovat ekonomicky neaktivní, sociálně ohroženou, nízkokvalifikovanou CS a imigranty v počtu min. 300 osob splňujících místní příslušnost k území IPRÚ k legálnímu zařazení na trh práce. Tento cíl je v souladu se specifickým cílem výzvy 046 tj. Zvýšit míru legální zaměstnanosti podpořených osob, zejména nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Cíl je v souladu se specifickým cílem Výzvy 46 tj. Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Zprostředkující měřitelné dílčí cíle:

  1. Zajištěné vstupy projektu dle metodiky OPZ;
  2. Trvale zapojených min. 8 aktérů do řešení problémů CS a motivovaná CS v min. počtu 300 osob ke změně a řešení zaměstnanosti;
  3. Min. 300 osob vstupujících do programu zaměstnanosti;
  4. Min. 220 osob zapojených na trh práce;
  5. Využívané Tréninkové centrum v Čejeticích pro CS bez pracovních návyků, s podporou pracovních mentorů;
  6. Aplikované min. 3 terminologické příručky pro cizince;
  7. Prokázaný přínos projektu.