800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


MAS Boleslavsko

MAS Boleslavsko

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209

financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 1. 01. 2019 byl zahájen projekt „Program podpory lokální zaměstnanosti na území MAS Boleslavsko". Předkladatel VOLONTÉ Czech o.p.s. (Volonté i Žadatel) spolu s partnerem – agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW, Partner) reagují na identifikované problémy osob vracejících se na trh práce po MD/RD (CS) v regionu Boleslavsko. Zapojují místní aktéry včetně obcí a řeší komplexní program zaměstnanosti pro min. 45 osob, a to i s využitím individuálním forem práce s CS. Součástí programu je pracovní diagnostika, poradenství, motivační aktivity, koučink, vzdělávání a umisťování na trh práce.

Postavení žen na trhu práce je v dnešní době velmi aktuální a často probírané téma. Současná podoba trhu práce a nastavení rodinné politiky staví před ženy bariéry, jež mají za následek nerovné a problematické pracovní uplatnění žen. Tato problematika je ještě markantnější v okamžiku, kdy se žena vrací z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Současný trh práce je charakteristický vysokými požadavky na adaptabilitu a flexibilitu, i když nabídka práce vysoce převyšuje poptávku. Nároky trhu práce jsou pro ženy, které přicházejí z rodičovské dovolené a musí řešit harmonizaci práce s péčí o dítě, příliš vysoké, někdy až neslučitelné. Důsledkem bývá, že se pro ženy období návratu z rodičovské dovolené na trh práce stává rizikové právě z důvodu nižší kvality nabízených pracovních míst, s tím související horší platové ohodnocení a samozřejmě snižování jejich nabyté kvalifikace získané před odchodem na mateřskou dovolenou. Trh práce a uplatnění v něm se tak pro většinu žen stává začarovaným kruhem. Žena s dítětem je často považována za nestálou pracovní sílu, která může kdykoliv "vypadnout" z pracovního procesu právě z důvodu péče o dítě. Rozhodnutí, kdy bude mít žena první dítě a jak rychle se vrátí na trh práce, je ovlivněno mnoha faktory.
Ukazuje se, že velkou roli hraje charakter vykonávaného zaměstnání, což jde samozřejmě ruku v ruce s dosaženým vzděláním. Ze studie TREXIMY (2017) je patrné, že ženy vykonávající duševní zaměstnání, vykazují odlišné vzorce chování ve srovnání s manuálními pracovnicemi.

Předkládaný projekt neaspiruje na vyřešení problematiky zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti žen po RD obecně, ale zaměřuje se na region Boleslavsko, kde má Žadatel i Partner vytvořeny předpoklady, aby na základě zkušeností přispěl k řešení lokální zaměstnanosti, což není reálné bez dotačních možností.

Cílem projektu je v souladu se specifickým cílem výzvy zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech, v našem případě je hlavním cílem ve spolupráci s lokálními aktéry posílit zaměstnatelnost a zaměstnanost cílové skupiny v počtu min. 45 osob využitím komplexního programu zaměstnanosti v regionu Boleslavsko.

Zprostředkující měřitelné dílčí cíle:

  1. Zajištěné vstupy projektu dle metodiky OPZ;
  2. Trvale zapojených min. 6 místních aktérů do řešení problémů CS a motivovaná CS v min. počtu 45 osob do programu zaměstnanosti;
  3. Uvědomění si svých kompetencí a jejich rozvoj (min. 45 osob);
  4. S využitím metod koučinku/mentorinku nastavené osobní cíle CS v počtu min. 45 osob v oblasti sebe/zaměstnanosti v návaznosti na individuální rozvojové plány;
  5. Motivovaná CS v počtu min. 45 osob s posíleným sebeuvědoměním, schopností sebeprezentace a kompetencemi pro vstup/kariérní postup na trhu práce;
  6. Zvýšené kompetence CS v počtu min. 45 osob pro vstup na trh práce;
  7. Podpořená sebe/zaměstnanost CS v počtu 45 osob včetně aplikace flexibilních úvazků;
  8. Prokázaný impakt projektu.