800 310 013

Personální a vzdělávací společnost

Nákupní košík


Komunitní centrum Karlín

Komunitní centrum Karlín

CZ.07.3.63/01.0/0.0/17_051/0000688

Financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Dne 1. 1. 2019 byl zahájen projekt„Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín". VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby vyloučené (osoby v či po propuštění z výkonu trestu a jejich rodiny, děti z dětských domovů v Praze, bezdomovci, matky sexuální pracovnice).

Volonté se při provozování Komunitního centra Karlín stále více setkávalo s požadavky osob, které nespadají pouze pod Karlín/Prahu 8. Tím, že Volonté působí i v oblasti dluhového poradenství a práci s osobami ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění, obracejí se na nás osoby z celé Prahy a současně i organizace, které mají zájem s námi spolupracovat (GŘ Vězeňská služba, PMS ČR, Mezinárodní vězeňské společenství z.s., Za branou z.s., Šárka CZ o.p.s. aj.). Chceme pomoci řešit problémy této CS, a to nejen v oblasti identifikace a řešení dluhů, ale i umístění na trh práce včetně přípravy na pozice a postpenitenciární péče (ve spolupráci např. s agenturou práce DP WORK s.r.o. aj.).

Tento komplexní přístup nám vytvořil dobré jméno ve vězeňské populaci a realizace projektu nám dává možnost pracovat v Praze s touto CS.
V mezičase jsme spolurealizovali i projekt Výzva pro mladé, zaměřený na mladé nezaměstnané osoby do 30 let věku včetně dětí odcházející z dětských domovů (DD). Tím jsme navázali další kontakty s DD v Praze 2,7 a 9, s neziskovou organizací Asociace manažerů absolventů, z.s. a Šárka CZ o.p.s., kteří s touto CS rovněž pracují a mají zájem o spolupráci v rámci našeho komunitního centra. Rovněž tato CS potřebuje specifický/individuální přístup, aby nedocházelo k sociálnímu ohrožení.

Tím, že jsme v rámci stávajícího projektu zahájili a stále více rozšiřujeme práci s bezdomovci, kde řešíme jejich finance, bydlení, zaměstnanost aj., dostali jsme se postupně k CS nejen ohrožené sociálním vyloučením, ale i vyloučené. Mezi tuto CS patří i ženy/rodiče s malými dětmi soustředěnými kolem ROZKOŠ bez RIZIKA z.s. Jedná se o osoby působící v prostituční scéně a ohrožené rizikovým způsobem života", ozývají se nám především ženy – matky, které většinou jako samoživitelky řeší problémy s dluhy, právními, zdravotními, sociálními aj. otázkami.

Propuštěný z VTOS je často bez sociálního zázemí, bez možnosti ubytování a téměř vždy bez práce. Činnost PMS se zaměřuje jen na zkrácení trestu podmíněné dohledovou službu. Taktéž spolupráce sociálních kurátorů a ÚP se ukazuje jako nedostatečná, což se dlouhodobě projevuje v recidivě, která se zvedla na 63 %. Přestože v současné době je evidováno velké množství požadavků na ÚP, zásadní problém je v požadavku většiny firem na čistý trestní rejstřík a rovněž neexistenci exekucí, které výrazně zatěžují ekonomické oddělení zaměstnavatelů. Tento problém je však nutno sledovat a pracovat s ním v přímé vazbě na řešení zadluženosti CS, která nemá zájem legálně pracovat, pokud jsou jí exekučně obstavovány účty a příjmy. Odcházejí do tzv. šedé či černé ekonomiky, protože nemají zájem být placeni oficiálně, a tím se přibližují statusu sociálně vyloučených osob. Dalšími výraznými problémy, které omezují CS v setrvání v zaměstnání, jsou závislosti, nevyřešené vztahy s rodinou a bývalými partnery či nedořešená nebo pro ně neuspokojivě vyřešená péče o potomky.

Děti z DD se v okamžiku propuštění z této instituce ocitají v podobné situaci jako osoby propuštěné z VTOS, kdy jedna instituce s nimi skončila a u druhé se musí teprve registrovat. Jsou většinou bez fin. prostředků, bydlení, zázemí, opět ohrožení sociálním vyloučením. Příčiny bezdomovectví lze odvodit z výše uvedeného. Jedná se o osoby, které většinou díky předluženosti, nesprávnému způsobu života aj. ztratily své zázemí, rodinu, ocitly se na dně společnosti.

Není předmětem našeho projektu zkoumat příčiny vzniku prostituce a těchto služeb. Nicméně i tyto ženy/rodiče mají malé děti a potřebují řešit řadu problémů v této souvislosti (právní, sociální, zdravotní aj.).

Hlavním cílem projektu je posílení kompetencí CS ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené v jejím procesu resocializace zapojováním do aktivit Krizového poradenského centra. Naším záměrem je:

  1. Aktivně zapojovat CS do aktivit projektu, podporovat jejich vlastní iniciativu a samostatnost při řešení jejich životní situace (vybraná motivovaná CS se jako koordinátoři zapojí do přípravy a realizace práce s obdobnou CS), vytvářet občansky aktivní komunitu založenou na kolektivní spolupráci;
  2. Propojovat CS s ostatními obyvateli Prahy a posilovat jejich vazby;
  3. Komunikovat při práci s CS s dalšími zainteresovanými subjekty a posilovat s nimi dialog.

Zprostředkující měřitelné dílčí cíle:

  1. Realizovat projekt Krizového poradenského centra dle metodiky OP PPR v synergii s Komunitním centrem v Karlíně;
  2. Zajistit motivovanou primární CS v počtu min. 190 osob pro program podpory KPC;
  3. Posílit sociální kompetence jednotlivců ohrožených sociálním vyloučením v počtu min. 110 osob;
  4. Připravit a realizovat poradenskou činnost KPC pro primární CS se záměrem snížit/eliminovat možnost jejího sociálního ohrožení v počtu min 70 osob;
  5. Řešit horizontální i vertikální participaci CS, aktérů a synergii aktivit;
  6. Zajistit monitoring projektu a zhodnotit přínosy formou evaluace CS a zajistit šíření výstupů a výsledků projektu.